2015 Scores
                 
Monday, June 15, 2015 6:00   YT1   WY 5 NE 1
YT3   TRI 9 ORC 0
  YT4   ANY 0 RTC 3
7:10   YT1   RLB 1 GLF 2
YT3   EAS2 2 KD 2
  YT4   JAK 6 MAV 4
                 
Tuesday, June 16, 2015 6:00   YT1   BOB 5 RV 3
YT3   RLW 2 CRX 8
  YT4   CFY 3 ATH 2
7:10   YT1   WOL 3 TEL 2
YT3   FCY 4 CFC 4
  YT4   DOV 1 SUS 3
                 
Wednesday, June 17, 2015 6:00   YT1   RLB 0 WY 7
YT3   EAS2 3 PSA 2
  YT4   SAM 4 HWA 4
7:10   YT1   TRO 1 GLF 0
YT3   NE 4 EAS1 7
  YT4   RTC 2 JAK 3
               
Thursday, June 18, 2015 6:00   YT1   CRX 3 BOB 3
YT3   RV 2 FCY 4
  YT4   800 1 DOV 1
7:10   YT1   CFC 3 WOL 1
YT3   TEL 1 RLW 3
  YT4   GEN 1 ATH 6
                 
Monday, June 22, 2015 6:00   YT1   NE 2 RLB 6
YT3   TRO 2 PSA 2
  YT4   ANY 2 MAV 1
7:10   YT1   GLF 0 WY 2
YT3   EAS1 3 EAS2 4
  YT4   HWA 4 ORC 1
                 
Wednesday, June 24, 2015 6:00   YT1   TRO 4 NE 6
YT3   EAS1 1 RLB 4
  YT4   MAV 1 RTC 7
7:10   YT1   KD 3 PSA 3
YT3   WY 4 EAS2 1
  YT4   SAM 3 ANY 4
                 
Thursday, June 25, 2015 6:00   YT1          
YT3   CRX 2 TEL 1
  YT4   SUS 3 800 4
7:10   YT1   FCY 1 WOL 1
YT3   RV 2 RLW 4
  YT4   GEN 5 CFY 6
               
Friday, June 26, 2015 6:00   YT1   HWA 4 TRI 8
YT3   RTC 1 SAM 4
7:10   YT1   DOV 0 CFY 4
YT3   JAK 2 ANY 1
                 
Monday, June 29, 2015 6:00   YT1   RLB 5 PSA 1
YT3   EAS2 1 NE 4
  YT4   RTC 0 TRI 7
7:10   YT1   WY 3 TRO 1
YT3   GLF 5 EAS1 0
  YT4   ANY 5 HWA 1
                 
Tuesday, June 30, 2015 6:00   YT1   CRX 6 CFC 1
YT3   DOV 2 ATH 5
  YT4   GEN 3 800 9
7:10   YT1   WOL 3 BOB 3
YT3   FCY 9 TEL 0
  YT4   MAV 1 SAM 3
                 
Wednesday, July 01, 2015 6:00   YT4   TRI 2 ANY 2
7:10   YT1   ORC 0 RTC 6
                 
Thursday, July 02, 2015 6:00   YT1   TEL 1 CFC 4
YT3   800 4 CFY 6
  YT4   SUS 5 ATH 1
7:10   YT1   CRX 3 WOL 0
YT3   BOB 6 FCY 0
  YT4   DOV 1 GEN 4
               
Monday, July 06, 2015 6:00   YT1   KD 4 EAS1 0
YT3   ORC 0 ANY 6
  YT4   RTC 7 HWA 3
7:10   YT1   EAS2 0 TRO 3
YT3   WY 6 PSA 2
  YT4   JAK 5 TRI 3
               
Tuesday, July 07, 2015 6:00   YT1   CRX 7 RV 3
YT3   SUS 6 800 2
  YT4   TRI 6 ORC 0
7:10   YT1   WOL 4 RLW 0
YT3   CFC 0 BOB 5
  YT4   CFY 2 ATH 2
                 
Wednesday, July 08, 2015 6:00   YT1   TRO 2 RLB 2
YT3   EAS1 1 WY 7
  YT4   MAV 4 SAM 6
7:10   YT1   KD 1 GLF 1
YT3   NE 2 PSA 6
  YT4   HWA 2 JAK 3
               
Thursday, July 09, 2015 6:00   YT1   TEL 1 RV 2
YT3   800 3 ATH 2
  YT4   CFY 10 DOV 1
7:10   YT1   RLW 3 FCY 8
YT3   GEN 1 SUS 11
  YT4   BOB 3 CRX 3
               
Friday, July 10, 2015 6:00   YT1   PSA 4 EAS1 3
YT4   CRX 4 FCY 1
7:10   YT1   EAS2 4 RLB 0
  YT4   RLW 4 CFC 3
                 
Saturday, July 11, 2015 11:30   YT1   KD 3 WY 4
12:40   YT1   JAK 5 SAM 3
1:50   YT1   SUS 8 GEN 0
3:00   YT1   BOB 5 TEL 0
7:10   YT1   WOL 2 RV 0
                 
Monday, July 13, 2015 6:00   YT1   ORC 3 JAK 7
YT3   HWA 4 MAV 2
  YT4   ANY 4 RTC 2
7:10   YT1   TRO 4 KD 2
YT3   SAM 1 TRI 6
  YT4   GLF 4 PSA 0
                 
Tuesday, July 14, 2015 6:00   YT1   RV 2 CFC 1
YT3   CFY 2 SUS 4
  YT4   800 3 GEN 3
7:10   YT1   NE 1 GLF 3
YT3   RLW 4 FCY 0
  YT4   DOV 1 ATH 3
                 
Wednesday, July 15, 2015 6:00   YT1   TRI 2 MAV 1
YT3   EAS1 0 TRO 6
  YT4   SAM 4 ORC 1
7:10   YT1   KD 3 NE 1
YT3   GLF 4 EAS2 0
  YT4   JAK 3 HWA 1
               
Thursday, July 16, 2015 6:00   YT1   KD 2 RLB 2
YT3   SUS 6 DOV 0
  YT4   800 3 CFY 3
7:10   YT1   WOL 3 RV 3
YT3   TEL 0 CFC 0
  YT4   GEN 1 ATH 1
                 
Friday, July 17, 2015 6:00   YT1   RLW 0 BOB 3
7:10   YT1   ORC 2 MAV 5